3372 Views

Doping og Kroppen

Desember 18, 2017
Skrevet av:

admin

Idrettsutøvere og mennesker som inntar pre-stasjonsfremmende midler har ofte til hensikt å vinne over enhver pris. Denne «prisen» er derimot ikke forenelig med den iboende tilfreds-heten som en seier gir. Over tid vil personen som inntar steroider og/eller erytropoietin (EPO) bekoste denne avgjørelsen med sin egen kropp som betaling.

Bloddoping er en variant som forekommer innenfor friidrett. Det gjøres ofte med blod-transfusjon hvor ditt eget blod tas i bruk eller ved injisering av erytropoietin. Sistnevnte refe-reres til som EPO og dette er et hormon som får kroppen til å produsere fl ere oksygenbærende røde blodceller. Når du inntar EPO kan du trans-portere oksygen fortere til arbeidene muskler og derfor vil du potensielt kunne trene hardere, restituere deg raskere og prestere «bedre» (se side 8-11 om hvorfor «»). VO2 maks vil også kunne øke med inntak av EPO.

BLODTRANSFUSJON:
I denne metoden tappes blod fra kroppen for så, ved et senere tidspunkt, bli injisert tilbake

En studie fra 2014 gjennomført av forskere fra universitetet i Aar-hus og publisert i Journal of Experimental Phy-siology adresserer dette punktet. 36 utrente men ble delt inn i 4 grupper:

1) Ingen trening og ble tildelt placebo

2) Ingen trening, men ble gitt EPO

3) Trening + placebo

4) Trening + EPO

VO2maks ble målt før prosjektet begynte. Etteren 10 ukers periode hvor de hadde gjennom-ført 3 ukentlig progressive utholdenhetsøkter på sykkel ble dette målt enda en gang. Gruppe 1 hadde en ikke signifi kant økning, gruppe 2 viste ~ 15 % økning, gruppe 3 ~ 19 % mens gruppe 4 viste ~ 27 % økning av VO2 maks.
Hvordan skjedde dette?
En studie publisert i Journal of Applied Physio-logy i 2008 testet oksygenopptak- og levering før og etter en 13-ukers behandling med EPO og konkluderte med at EPO bidro til økt oksy-genopptak gjennom en tilrettelegging for for-sterket systemisk- og muskulær oksygen-levering. En annen studie publisert i 2007 viste at tiden til utmattelse økte med 54 % etter en 4-ukers periode med EPO. En fellesnevner for de nevnte studiene om hvorfor parametere i forhold til utholdenhets-prestasjon øker gjennom inntak av EPO er at det bidrar til en økt mengde røde blodceller.
Men hva skjer med kroppen når en tar i bruk bloddoping?
EPO brukes blant annet i behandlingen av anemi (mangel på røde blodceller); situasjoner der mennesker har behov for blodtilførsel. Der-for kan et misbruk av dette stoff et føre til:

– Stress på hjertet

– Stress på hjertet

– Blodpropp

– Slag Og i verste fall økt dødsrisiko.Hvordan?Med fl ere røde blodceller i kroppen vil blo-dets viskositet øke. Viskositet vil si blodets seighet eller hvor tyktfl ytende det er. Når denne øker trengs det et større trykk for å opprett-holde en bestemt væskeføring; vann renner raskere ut av drikkefl aska enn sirup. Ansvaret for det økte trykket faller på hjertet. Dr. Olve Skjetne ved Gjøvik Sykehus påpeker nettopp blodets seighet som et viktig punkt i forhold til de negative konsekvensene av bloddoping.
– Du får fl ere blodceller per milliliter plasma-væske og da blir blodet litt seigere og idretts-utøvere kan være spesielt utsatt hvis de i en slik situasjon blir dehydrert og da blir det enda tyk-kere. Da er risikoen for blodpropp tilstede og det er kanskje den som er den farligste delen.
Han fortsetter med å forklare at blodpropper kan sette seg på veldig sentrale organer, i lun-gene eller i hodet – «det er det som er den store stygge ulven ved bloddoping.» Der er han inne på et poeng. Mellom 1987 og 1990 døde 20 belgiske og nederlandske syklister av «ufor-klarlige nattlige hjerteinfarkt», en av dem var Johannes Draaijer som fullførte som nummer 20 i Tour de France i 1989. Hans enke fortalte i et intervju noen dager etter hans død at hun håpet ektemannens død ville fungere som en advarsel til andre som bruker dopingmiddelet» Om det var EPO som var direkte skyld i dette er ikke blitt bevist, men det er et tema som er interessant for diskusjon, for:
EPO fører altså til seigere blod som igjen øker risikoen for blodpropp og dette fører med seg en økt stress på hjertet som vi ser i verste fall kan føre til «uforklarlige nattlige hjerteinfarkt.»
Anabolske steroider er en gjenganger i frii-drett. Dessverre fi nnes det mange eksempler (se faktaboks). Systemet er litt annerledes enn bloddoping forklarer Skjetne. – Sånn generelt så virker dem som en slags avárt av testosteron. Steroidene fester seg på androgenreseptorer i cellene og setter fart på proteinsyntesen. Dette gjør at du blant annet får større muskler, men kanskje den «viktigste» eff ekten ved steroider er at du vil være i stand til å trene mer og hardere fordi restitusjonsti-den går betraktelig ned; ting reparerer seg for-tere.

Hvordan skjer det?

Når steroider blir injisert i kroppen brytes de ned til mindre molekyler som går inn i celler og binder seg til androgenreseptorer. Det er her «prestasjonsforbedringen» begynner. Når androgenreseptoren aktiveres begynner krop-pen å produsere mer proteiner i prosessen kalt anabolisme; prosessen hvor kroppen bruker energien frigjort i katabolisme* til å sette sammen komplekse molekyler.

DR. OLVE SKJETNE: Jobber som kardiolog ved Gjøvik sykehus og forklarer i denne artikkelen noen av detaljene rundt hvordan kroppen påvirkes av dopingmidler.

Deretter begynner cellene i skjelettmuskula-turen å reprodusere seg noe som bidrar til økt muskelstørrelse og styrke. I tillegg vil steroider kunne bidra til at en utøver kan trene hardere og restituere seg raskere fordi katabolisme vil foregå raskere.

Det var de «positive» eff ektene, men hva med de negative?
– Det som kanskje er den klareste sammen-heng mellom anabole steroider og hjerte- og karsykdom er at det har en veldig negativ eff ekt på fettstoff ene i blodet, for eksempel koleste-rolet.
Videre forklarer han at du får mer av LDL-kolesterol i blodet og dette er en «bad guy» mens det gode kolesterolet (HDL) som bidrar til å transportere vekk fettstoff er fra blodet blir det det mindre av. Det blir motsatte av hjertein-farktpasienter som blir gitt kolesteroldem-pende medisiner for å minske LDL, men øke HDL.
Eller motsatt eff ekt av havregrøt om du fore-trekker det til frokost.
Økt muskelstørrelse er en annen merkverdig negativ eff ekt. Hjertet som også er en muskel setter lite pris på dette. Det kan være «positivt» med store biceps, men for hjertets funksjon er det ingen fordel at det vokser på den måten forklarer Skjetne.

Hvorfor ikke det?
– For det er ikke selve hulerommet, eller selve pumpa som vokser, men det er muskelveggen og når den får kunstig stimuli og dermed vokser så blir den ikke like tøyelig og dette gjør at hjerte ikke fyller seg like godt.
Fyllningsfasen vil altså reduseres og da vil slagvolumet bli mindre noe som er lite gunstig.

EPO

Den kenyanske maraton løperen Rita Jepto (2:19,57) og Rashid Ramzi som vant både 800 og 1500 meter under VM i 2005 er utøvere som har testet positivt for EPO. Førstnevnte ble utestengt i 2 år fra 2014 og sistnevnte ble også utestengt i to år. I tillegg til en håndfull russiske kappgangere.

Stanozol

Ben Johnson som løp først over målstreken under OL i Soul testet positivt for bruken av stanozol. Marita Koch som fortsatt innehar verdensrekorden på 400 meter har ikke levert en positiv prøve, men det er bevist at hun var en del av det statsstyrte dopingsystemet i
Øst-Tyskland. Waldemar Cierpinski som «vant» OL gull på maraton i 1976 var også en del av dette systemet.

Andre negative konsekvenser av steroide-bruk er:

Menn kan oppleve følgende konsekvenser:

– Høyt blodtrykk

– Krymping av testikler og redusere antall sædceller

– Øke risikoen for prostatakreft

Kvinner kan oppleve følgende:

– Høyt blodtrykk

– Mer ansiktshår

– Dypere stemme

– Menstruasjonsforstyrrelser(begrensninger eller fullstendig bli borte)

Høyt blodtrykk eller hypertensjon vil for idrettsutøvere være lite gunstig (det er selvfølgelig også ikke gunstig for mennesker utenfor idrett). Dette medfører økt arbeids-belastning på hjertet, fordi blodet må pumpes ut av hjertet mot et høyere mottrykk.

Menstruasjonsforstyrrelser fører med seg noen negative bivirknin-ger. Det betyr ikke at det automatisk bør få deg til å ringe legen, men om det vedvarer over lengre tid bør visse forhåndsregler tas for å unngå disse konsekvensene. Dersom regelmes-sig menstruasjon uteblir foreligger det amenoré og det er vanlig å skille mellom primær og sekundær. Førstnevnte vil si at menstruasjonen ikke har kommet i gang før kvinnen har fylt 17 mens sistnevnte vil si at menstruasjonen har vært borte i 6 måneder hos kvinner som tidligere har hatt regelmessig menstruasjon. Dette kan føre til infertilitet, osteopeni** og osteoporose. *** Osteopeni er et forstadium til osteoporose. Om dette forekommer vil den personen det gjelder ha en større risiko for å oppleve ben- og knokkelbrudd.
*nedbrytning av store molekyler til mindre enheter, for eksempel spalting av næringsstoff er etter at det er tatt opp i kroppen
**Lav bentetthet.
***Benskjørhet.

Følg oss på sosiale medier

ABONNER PÅ NYHETSBREVET

For å se hvordan vi bruker din informasjon, ta en titt på vår Privacy policy